Charaktery platforma edukacyjna


Przypomnij hasło Zarejestruj się

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

 

 

§1

 

PODSTAWOWE DEFINICJE

 

1.     Regulamin — dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora zamieszczony w serwisie do wglądu wszystkich Użytkowników. Platforma - aplikacja informatyczna, dostępna tylko i wyłącznie poprzez sieć Internet, działająca 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, która służy do nauki, w tym przeprowadzania szkoleń, lekcji i wykładów.

 

2.     Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna korzystająca z Platformy.

 

3.     Rejestracja — wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Platformie i przesłanie go Administratorowi poprzez kliknięcie w odpowiednio oznaczony przycisk w formularzu, skutkujące przyznaniem Użytkownikowi prawa zapisania się na szkolenie elektroniczne.

Konto– zestaw informacji o Użytkowniku Platformy elektronicznej, na które składa się m.in. imię, nazwisko, adres e-mail, jak również stopień uprawnienia posiadanego przez Użytkownika.

 

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Niniejszy regulamin korzystania z Platformy e-learningowej, zwany dalej „Regulaminem” określa zakres i warunki korzystania z Platformy e-learningowej Magazynu Charaktery.

2.     Platforma jest dostępna tylko i wyłącznie poprzez sieć Internet przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

3.     Regulamin określa również obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego serwis.

4.     Korzystając z serwisu użytkownik potwierdza, iż akceptuje Regulamin.

5.     Platforma www.akademiacharaktery.pl ma charakter edukacyjny oraz inspirujący do samorozwoju, nie stanowi natomiast oferty terapeutycznej. Przy znaczących problemach psychicznych rozważ konsultację z terapeutą, psychologiem lub psychiatrą.

 

§3


WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1.     Użytkownik korzysta z usług Platformy na warunkach określonych w Regulaminie, którego treść akceptuje podczas Rejestracji.

2.     Użytkownik może korzystać z Platformy jeżeli posiada dostęp do Internetu, komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową i ewentualnie dodatkowym oprogramowaniem niezbędnym do udziału w szkoleniach elektronicznych zamieszczonych na Platformie.

3.     Aby mieć dostęp do Platformy, Użytkownik powinien posiadać aktywny adres e-mail.

4.     Aby zarejestrować się na Platformie Użytkownik powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po wpisaniu danych we wszystkich wymaganych polach Użytkownik akceptuje Regulamin i klika przycisk „Zarejestruj”. Informacja o nowym zgłoszeniu automatycznie dociera do Administratora Platformy, który - po sprawdzeniu kompletności danych – aktywuje Konto. Administrator Platformy wysyła do Użytkownika informację na podany przez niego adres e-mail, że Konto zostało założone i Użytkownik może logować się na Platformę. 

5.     Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim swoich danych dostępowych do swojego Konta na Platformie (loginu i hasła dostępu).

6.     Wszyscy Użytkownicy serwisu są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasad współżycia społecznego.

7.     Zabronione jest umieszczanie na Platformie treści powszechnie uznawanych za obraźliwe lub naruszających przepisy prawa, w szczególności:

  • wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej i wyznaniowej;
  • propagujących przemoc, używki;
  • uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety;
  • obrażających uczucia religijne;
  • erotycznych, pornograficznych;

8.     Nie przestrzeganie zasad znajdujących w Regulaminie może skutkować zablokowaniem Konta Użytkownika przez Administratora Platformy.

9.     Ponowne przydzielenie możliwości korzystania z zasobów Platformy nastąpi dopiero po wyjaśnieniu przyczyn, z powodu których zablokowano dostęp.

10.   Usługi udostępnione za pośrednictwem Platformy są świadczone odpłatnie, chyba, że Administrator wyraźnie poinformuje użytkownika o braku obowiązku ponoszenia opłat za korzystanie z określonych funkcjonalności Platformy.

11.   Stawki opłat za korzystanie z usług udostępnionych za pośrednictwem Platformy są określane przez Administratora w podstronie serwisu dotyczącej określonej usługi. Użytkownik przed dokonaniem płatności otrzymuje komunikat o kwocie do zapłaty.

12.   Administrator umożliwia dokonanie płatności za usługi poprzez system płatności elektronicznych dostarczany przez operatora PayU. Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z dokonaniem płatności elektronicznej.

13.   Administrator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w następujących przypadkach:

a)     jeżeli cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z regulaminem Platformy,

b)     jeżeli działalność Użytkownika zmierza do popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c)     jeżeli Administrator otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności Użytkownika,

d)     jeżeli  Użytkownik przesyła niezamówione informacje handlowe,

e)     jeżeli Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

f)      jeżeli podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, w szczególności Użytkownik podaje nieistniejące miejscowości, nieistniejące w miejscowości ulice, dane postaci fikcyjnych.  

14.   Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane jest przez Administratora na podany w  procesie rejestracji adres e-mail i skutkuje trwałym usunięciem konta Użytkownika. 

15.   Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane jest przez Użytkownika na adres e-mail Administratora wskazany w Regulaminie albo poprzez oświadczenie o usunięciu konta.

16.   Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z zachowaniem  14-dniowego okresu wypowiedzenia.

17.   Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

18.   Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać minimum następujące dane i informacje:

a)     imię i nazwisko,

b)     login Użytkownika,

c)     adres poczty elektronicznej,

d)     opis usterki, w tym datę  (jeśli to możliwe do ustalenia również godzinę) wystąpienia usterki.

19.   Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika pocztą elektroniczną lub na piśmie.

20.   W przypadku uznania reklamacji Użytkownik otrzyma zwrot utraconych korzyści oraz pokrycie udokumentowanych szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

 

 

 

§4
DANE OSOBOWE

1.     W  momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Magazyn Charaktery w celach związanych z usługami Platformy, jak również promocyjnych i informacyjnych.

2.     Administratorem danych osobowych jest Magazyn Charaktery, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

3.     Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).

4.     Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

§5
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.     Magazyn Charaktery zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Magazyn Charaktery nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.

2.     Magazyn Charaktery nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Platformie przez jego Użytkowników.

3.     Magazyn Charaktery dołoży starań, by usunąć nieprawidłowości w przypadku ich faktycznego wystąpienia na miarę możliwości technicznych w terminach określonych przez zewnętrznego dostawcę Platformy.

4.     Magazyn Charaktery nie odpowiada za szkody użytkownika jakie poniósł w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania Platformy.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy zgłaszać na adres e-mail: akademia@charaktery.com.pl

2.     Administrator zastrzega, że może być zmuszony do zmiany niniejszego regulaminu w szczególności w przypadku zaistnienia przyczyn technologicznych lub technicznych albo zmian przepisów prawa.

3.     W przypadku o którym mowa w ust. 2 o zmianie regulaminu Użytkownicy Platformy zostaną powiadomieni przed jej wprowadzeniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej, z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 7 dni. Zmiany regulaminu wejdą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Informacja o zmianie regulaminu będzie zamieszczone w zakładce „regulamin” na czas nie krótszy 7 dni w formacie dostępnym dla wszystkich zainteresowanych.

4.     Administrator Platformy zobowiązuje się do dalszego nie przekazywania powierzonych danych osobowych, zachowania ich w najwyższej poufności oraz do nieodwracalnego usunięcia z baz danych danych osobowych – w przypadku usunięcia Konta Użytkownika.

5.     Podejrzenie naruszenia zawartych w Regulaminie zasad jest podstawą do podjęcia przez Magazyn Charaktery działań wyjaśniających, które mogą skutkować upomnieniem lub usunięciem Konta Użytkownika.

6.     Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronach Platformy.